Criteris de recuperació de cursos anteriors

  • Els professors facilitaran un ​dossier de recuperació a tots aquells alumnes que han de recuperar la matèria de música del curs anterior. Aquest dossier s’haurà de realitzar per l’alumne en el període que el professor estableixi. La realització correcta del dossier farà que l’alumne aprovi la matèria del curs anterior amb una qualificació de ​AS.
  • A part, també es podrà donar per aprovada l’assignatura pendent del curs anterior si, a l’avaluació final de juny, l’alumne/a aprova la matèria del curs que està realitzant.

Els comentaris estan tancats.